Regulamentul Campaniei TENA in Farmacii

Preambul:

Întrucât:

(1) S.C. “SCA HYGIENE PRODUCTS” S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Polonă nr. 68-72, Polonă Business Center, etajul 4, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/2520/1997, CIF RO9423101, reprezentată de doamna Cristina Dediu și domnul Doru Petrescu în calitate de membru, respectiv de președinte al Consiliului de Administrație, denumită în cele ce urmează Furnizorul

și

S.C. ”AQUILA PART PROD COM” S.R.L., cu sediul social în mun. Ploiesti, str. Malu Roșu nr. 105 A, Ploiești, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub numărul J29/2790/1994, CIF RO 6484554, reprezentată de domnul Doru Atomei , în calitate de Director Comercial, numită în cele ce urmează Distribuitorul, au un interes comun în stimularea vânzărilor de produse din oferta Furnizorului, numite în cele ce urmează produse S.C.A.( Svenska Cellulosa Aktiebolaget), prin intermediul tuturor Canalelor de desfacere a produselor;

(2) în prezent, Canalul reprezentat de Farmacii (societăți comerciale care desfășoară, prin unul sau mai multe puncte de lucru - numite în cele ce urmează unități farmaceutice - activități de comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773) este insuficient valorificat, produsele S.C.A neregăsindu-se în oferta tuturor Farmaciilor;

(3) în vederea facilitării accesului tuturor categoriilor de consumatori la produsele S.C.A., Furnizorul și Distribuitorul, în conformitate cu disp. art. 1188 alin. (1) Cod civil, lansează prezenta ofertă, numită în cele ce urmează Campania sau Oferta, având ca obiective promovarea și stimularea vânzărilor de produse S.C.A., pe un teritoriu cât mai vast și către un număr cât mai mare de clienți/pacienți ai Farmaciilor.

Articolul 1

Cui se adresează Oferta

1.1 Oferta se adresează tuturor Farmaciilor de pe teritoriul României care în prezent nu comercializează produse S.C.A. și care doresc să introducă aceste produse în oferta lor și să le promoveze prin activități de promovare directă către clienții/pacienții proprii.

1.2 În vederea participării la prezenta Campanie, fiecare Farmacie va semna un acord de participare – Anexa 1 la prezentul Regulament.

Articolul 2

Perioada în care este valabilă Oferta

Oferta este valabilă timp de 3 luni, în perioada cuprinsă între 14 martie 2016 – 14 iunie 2016.

Articolul 3

Obligațiile participanților la Campanie

3.1. Obligațiile Furnizorului

3.1.1. Furnizorul oferă spre vânzare către Farmacii, prin intermediul Distribuitorului, pachete promoționale de produse S.C.A.

3.1.2 La momentul lansării Ofertei, pachetul promoțional este format din 1x Tena Original M, 1x Tena Original L, 1x Tena Pants 10M, 1x Tena Pants 10L, 2x Zewa Softis Neutral 10*10, 2x Libresse Ultra Normal 10.

3.1.3 Pentru fiecare pachet promoțional comandat de către Farmacii, Furnizorul va oferi angajaților acestora un pachet de produse S.C.A. gratuite, în limita a 5 pachete/lună/unitate farmaceutică.

3.1.4 Pachetul de produse S.C.A. gratuite conține 2x Zewa Deluxe 4 role si 2x Zewa Softis 10*10, a căror valoare/pachet este de 23,56 lei.

3.1.5 Se estimează că la Campanie vor participa un număr de 800 de unități farmaceutice și că va fi acordat un număr de 2400 de pachete de produse S.C.A. gratuite (pornind de la o medie de 3 pachete/unitate farmaceutică). Valoarea totală estimată a gratuităților ce urmează a fi acordate în cadrul acestei Campanii este de 56.544,00 lei.

3.1.6 Pachetele gratuite acordate de Furnizor în cadrul acestei Campanii sunt oferite în scopul susținerii activităților de promovare realizate de către angajații Farmaciilor care intră în contact direct cu consumatorii finali.

3.1.7 Pachetele gratuite vor fi acordate angajaților unităților farmaceutice, urmărindu-se ca aceștia să testeze, să se familiarizeze cu produsele S.C.A. și să le cunoască îndeaproape caracteristicile, pentru a le putea apoi prezenta în mod adecvat consumatorilor finali.

3.1.8 Pachetele gratuite vor fi oferite acelor angajați din unitățile farmaceutice, care desfășoară activități de vânzare a produselor S.C.A și care intră în contact direct cu pacienții/clienții Farmaciilor.

3.2. Obligațiile Distribuitorului

3.2.1 Distribuitorul asigură livrarea pachetelor promo și a produselor gratuite, de la Furnizor către unitățile farmaceutice.

3.2.2 La începutul Campaniei, Distribuitorul va întocmi un document în cuprinsul căruia va estima numărul unităților farmaceutice participante, stocurile necesare de pachete promoționale și respectiv de pachete gratuite ce vor fi oferite angajaților Farmaciilor.

3.2.3 În baza documentului prevăzut la art. 3.2.2., Distribuitorul va prelua cantitățile necesare din depozitele Furnizorului și le va distribui către filialele proprii.

3.2.4 Directorii de filiale vor repartiza apoi produsele S.C.A. (pachetele promoționale și pachetele de produse gratuite) către reprezentanții/agenții de vânzări, care se vor deplasa în teritoriu la punctele de lucru ale Farmaciilor (potențial) interesate să participe la prezenta Campanie.

3.2.5 Reprezentanții/agenții de vânzări ai Distribuitorului vor onora comenzile către Farmacii, urmând ca produsele să le fie predate acestora pe bază de factură pentru pachetele promoționale supuse comercializării și aviz de însoțire a mărfii, respectiv pe bază de proces verbal de predare-primire - Anexa nr. 2 la prezentul Regulament - și aviz de însoțire a mărfii (pentru pachetele de produse gratuite).

3.2.6 La sfârșitul fiecărei săptămâni din perioada de desfășurare a prezentei Campanii, agenții/reprezentanții de vânzări ai Distribuitorului vor prelua, de la Farmaciile participante, tabele întocmite de către Farmacii (Anexa nr. 3 la prezentul Regulament) referitoare la pachetele de produse gratuite distribuite către angajați, completate cu datele de identificare ale acestora (nume, prenume, CNP, serie și număr carte de identitate).

3.2.7 La sfârșitul fiecărei săptămâni, respectiv luni din perioada de desfășurare a prezentei Campanii, Distribuitorul va pune la dispoziția Furnizorului, prin intermediul sistemului său informatic, rapoarte centralizate privind numărul unităților farmaceutice care au comandat pachetul promoțional, cantitățile achiziționate, numărul de pachete de produse gratuite distribuite fiecărei unități farmaceutice, datele de identificare ale angajaților beneficiari ai produselor gratuite.

3.3. Obligațiile Farmaciilor participante la Campanie

3.3.1. Farmaciile care doresc să participe la prezenta Campanie vor achiziționa, fără drept de retur, unul sau mai multe pachete promoționale, descrise la art. 3.1 din prezentul Regulament.

3.3.2. O dată cu pachetele promoționale, vor fi predate-primite către Farmacii și pachetele de produse S.C.A gratuite, în baza unui aviz de însoțire a mărfii inscripționat cu formula nu urmează factura și a unor procese-verbale de predare-primire, urmând ca Farmaciile să le distribuie apoi către angajații proprii.

3.3.3. Achiziționarea, de către Farmacii, a pachetelor promoționale fără drept de retur reprezintă o garanție a faptului că vor întreprinde, prin intermediul angajaților lor, acțiuni de promovare și stimulare a vânzării produselor S.C.A. către clienții/pacienții proprii.

3.3.4. Promovarea produselor S.C.A. se va realiza prin activități de prezentare către clienții/pacienții Farmaciilor a unor date corecte și complete despre caracteristicile produselor S.C.A., cu respectarea principiului general al bunei-credințe și cu evitarea oricăror acţiuni, omisiuni, demersuri sau comunicări care ar putea distorsiona concurența sau ar putea produce pagube competitorilor.

3.3.5. În ceea ce privește pachetele de produse gratuite acordate în prezenta Campanie, Farmaciile participante se obligă pe de o parte să nu le pună în vânzare, pe de altă parte să le distribuie numai acelor salariați care realizează acțiuni de promovare directă a produselor S.C.A către clienții/pacienții Farmaciilor.

3.3.6. Pachetele de produse gratuite vor fi acordate angajaților Farmaciilor în baza unui tabel în care se vor menționa numele, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, semnătura acestora, după care tabelul va fi remis de către Farmacii către agenții Distribuitorului.

3.3.7. Semnarea, de către Farmacii, a acordului de participare menționat la art.1.2, a actelor de recepție a produselor din pachetele promoționale ce fac obiectul prezentei Campanii, respectiv de recepție a pachetelor cadou, echivalează cu acceptarea, fără rezerve, în întregul lor, a tuturor termenilor și condițiilor prezentei Oferte, inclusiv, dar fără a se limita la acordarea, de către Furnizor, prin intermediul Distribuitorului, a pachetelor de produse gratuite, în beneficul angajaților Farmaciilor.

Articolul 4

Dispozițiii finale

4.1. Regulamentul prezentei Campanii este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Ofertei, fie în format fizic, prin intermediul agenților Distribuitorului, fie în format electronic, prin accesarea site-ului www.tena.ro/regulament.

4.2 Furnizorul își rezervă dreptul ca, pe parcursul derulării Campaniei, să aducă modificări în ceea ce privește conținutul pachetelor promoționale, cu condiția ca, pe de o parte, oferta pentru fiecare tip de pachet promoțional să fie menținută cel puțin 14 zile calendaristice, respectiv cu condiția ca orice modificare să fie făcută publică și adusă la cunoștința persoanelor (potențial) interesate cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de a deveni operantă.